Modlitba otčenáš

Otče náš, jenž jsi na nebesích. Posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení. Ale zbav nás od zlého. Amen.

Modlitba otčenáš – vysvětlení

Modlitba Páně obsahuje předmluvu a sedm proseb.

Předmluva zní takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích.

Slova „Otče náš” nám připomínají, že Bůh je náš Otec, a proto že se máme modlit s důvěrou.

Slova „jenž jsi na nebesích“ nám připomínají, že při modlitbě máme svou mysl pozdvihnout k nebi.

V první prosbě žádáme, aby všichni lidé Boha poznávali a oslavovali.

V druhé prosbě žádáme: 1. aby se katolická Církev víc a víc rozšiřovala a 2. aby nám království Boží v nebesích za podíl připadlo.

V třetí prosbě žádáme, abychom plnili přikázání Boží tak, jako je plní andělé a svatí v nebi.

Ve čtvrté prosbě žádáme, aby nám Bůh dal všechno, co potřebujeme k našemu duchovnímu i tělesnému životu.

V páté prosbě žádáme, aby nám Bůh odpustil naše hříchy, jako i my ze srdce odpouštíme těm, kteří nám ublížili.

V šesté prosbě žádáme, aby od nás Bůh odvrátil všechno pokušení nebo nám pomohl, abychom všemu pokušení odpírali.

V sedmé prosbě žádáme, aby nás Bůh ochránil od všeho zlého, zvláště od hříchu a věčné smrti.

Slovo „Amen“ znamená totéž jako „staň se“ nebo „stane se“.