Modlitba růženec – jak se modlit

Úvod k modlitbě růžence

Růženec

Růženec je jednou z nejdůležitějších katolických modliteb. Základní informace o této modlitbě snadno naleznete na mnoha místech na internetu, k růžencovému rozjímání vyšlo bezpočet více či méně rozsáhlých publikací. O růženci pojednávají v rámci stránek Vendée též články Důležitost rodinného růžence či Růženec - zbraň pro naši dobu. Význam růžence byl v minulosti mnohokrát ověřen. Naše Paní z Fátimy naléhavě žádala pasáčky a jejich prostřednictvím všechny lidi, aby se KAŽDÝ DEN MODLILI RŮŽENEC. Opakovaně zdůrazňovala, že RŮŽENEC JE KLÍČEM K OSOBNÍMU POKOJI I SVĚTOVÉMU MÍRU.

Základní struktura růžencové modlitby je vždy stejná, existuje však celá řada drobných odchylek pramenících ze zvyklostí jednotlivých společenství na různých místech a v různé době. Pokusíme se zde načrtnout strukturu této svaté modlitby s některými volitelnými variantami. Tyto varianty nejsou žádnou autoritou přímo v takovéto přesné výsledné podobě ustavené, odrážejí pouze znalosti a zkušenosti autorů stránek, čímž je lze z jejich strany považovat za doporučené. Vítáme případné odezvy.

Pomůcky pro modlitbu růžence jsou taktéž obecně známé, a to i většině nekatolíků a bezbožných jedinců. /Nezapomínejme se modlit růženec za jejich duše, aby náš Pán ve své Milosrdnosti odvrátil jejich zavržení!/ Jedná se zejména o růženec samotný (šňůrka s korálky a křížkem), nejrůznější růžencové prstýnky a kroužky, dobře koneckonců poslouží i deset prstů na rukou. I k těmto věcem je v rámci i mimo rámec internetu nepřeberné množství odkazů a informací.

Po úvodu složeném z Apoštolského vyznání víry a třech modliteb Zdrávas Maria, do kterých se přidávají za jméno Ježíš postupně tři vedlejší věty, zakončeném krátkou modlitbou Sláva Otci, následuje pět desátků a celý růženec je pak zakončen modlitbou Zdrávas Královno.

Desátek růžence se skládá z Otčenáše, pak následuje desetkrát Zdrávas Maria, do které se za jméno Ježíš vkládá jedno „tajemství“, čili některý důležitý moment z Ježíšova života (pozemského i nebeského). Celý desátek je zakončen oslavnou modlitbou Nejsvětější Trojice (Sláva Otci…), po kterém následuje tzv. fatimský dodatek.

V radostném růženci se medituje nad Ježíšovým životem od početí po nalezení v chrámě (12 let), v bolestném nad jeho umučením, ve slavném nad zmrtvýchvstáním, sesláním Ducha svatého a nanebevzetím Panny Marie. Ve skupině bývá zvykem jednotlivé pasáže růžence v hlasitém předříkávání rozdělit (Otče náš... předříkává jeden, při Chléb náš... se přidají ostatní; Zdrávas Maria... včetně tajemství předříkává jeden, Svatá Maria... říkají všichni; podobným způsobem se někdy postupuje i u ostatních částí - např. Pane Ježíši, [pokračují všichni]). Další členění hlasů je vyznačeno v příslušných pasážích podrobného schématu (K/L). Tři růžence obsahují celkem stopadesátkrát Zdrávas Maria, tedy stejně, jako je počet žalmů v Bibli.

Podrobné schéma modlitby růžence

Schéma růženec

1. [Pokřižování] Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
2. [Apoštolské vyznání víry] Věřím v Boha, Otce všemohoucího...
3. [Otčenáš] Otče náš, jenž jsi na nebesích...
4. [Zdrávas Maria] Zdrávas Maria, milosti plná... Zde se za jméno Ježíš vkládá vedlejší věta, ukazující na Božské ctnosti, popřípadě vyjadřující zbožné přání modlícího se jedince či společenství: ...v kterého věříme (nejrozšířenější - u všeh třech růženců) nebo ...kterýž v nás víru rozmnožuj (Radostný růženec) nebo ...kterýž náš rozum osvěcuj (Bolestný růženec) nebo ...kterýž naše myšlenky zušlechťuj (Slavný růženec).
5. [Zdrávas Maria] Zdrávas Maria, milosti plná... Pro znění modlitby viz bod 4. Obvyklá vedlejší věta ...v kterého doufáme (nejrozšířenější - u všeh třech růženců), nebo ...kterýž v nás naději posiluj (Radostný růženec) nebo ...kterýž naši vůli upevňuj (Bolestný růženec) nebo ...kterýž veď naše slova (Slavný růženec).
6. [Zdrávas Maria] Zdrávas Maria, milosti plná... Pro znění modlitby viz bod 4. Obvyklá vedlejší věta ...kterého nadevše milujeme (nejrozšířenější - u všeh třech růženců), nebo ...kterýž v nás lásku rozněcuj (Radostný růženec) nebo ...kterýž naši paměť upevňuj (Bolestný růženec) nebo ...kterýž veď naše skutky (Slavný růženec).
7. [Sláva otci] Sláva otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Velmi důstojnou variantou je v tento moment recitace, či ještě lépe - zpěv, této modlitby v latině. Také lze v této fázi recitovat modlitbu česky a k latinské podobě přistoupit až po jednotlivých desátcích.
Latinská verze: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Existuje více variant melodií.
8. [Fatimský dodatek] Obvykle se však vkládá až po jednotlivých desátcích. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
9. [V desátku následuje rozjímání nad prvním tajemstvím] Tajemství se buďto vysloví v tuto chvíli a během desátku se již neopakuje (nedoporučujeme - nedůstojně odbyté, uspěchané), nebo se vyslovuje po jménu Ježíš v rámci každé modlitby Zdrávas Maria během desátku.
Tajemství radosti:
R1. kterého jsi /Panno/ z Ducha svatého počala
R2. s kterým jsi /Panno/ Alžbětu navštívila
R3. kterého jsi /Panno/ v Betlémě porodila
R4. kterého jsi /Panno/ v chrámě obětovala
R5. kterého jsi /Panno/ v chrámě nalezla
Tajemství bolesti:
B1. který se pro nás krví potil
B2. který byl pro nás bičován
B3. který byl pro nás trním korunován
B4. který pro nás nesl těžký kříž
B5. který byl pro nás ukřižován
Tajemství slávy:
S1. který z mrtvých vstal
S2. který na nebe vstoupil
S3. který Ducha svatého seslal
S4. který tě, Panno, do nebe vzal
S5. který tě /Panno/ v nebi korunoval
10. [Otčenáš] Otče náš, jenž jsi na nebesích... Pro znění modlitby viz bod 3.
11. - 20. [Zdrávas Maria] Zdrávas Maria, milosti plná... Pro znění modlitby viz bod 4. Po vyslovení jména Ježíš vždy tajemství R1./B1./S1. (viz bod 9.).
21. [Sláva otci] Sláva otci i Synu i Duchu svatému... Viz bod 7.
22. [Fatimský dodatek] Pane Ježíši, odpusť nám... Viz bod 8.
23. [V desátku následuje rozjímání nad druhým tajemstvím] Viz bod 9.
24. [Otčenáš] Otče náš, jenž jsi na nebesích... Pro znění modlitby viz bod 3.
25. - 34. [Zdrávas Maria] Zdrávas Maria, milosti plná... Pro znění modlitby viz bod 4. Po vyslovení jména Ježíš vždy tajemství R2./B2./S2. (viz bod 9.).
35. [Sláva otci] Sláva otci i Synu i Duchu svatému... Viz bod 7.
36. [Fatimský dodatek] Pane Ježíši, odpusť nám... Viz bod 8.
37. [V desátku následuje rozjímání nad třetím tajemstvím] Viz bod 9.
38. [Otčenáš] Otče náš, jenž jsi na nebesích... Pro znění modlitby viz bod 3.
39. - 48. [Zdrávas Maria] Zdrávas Maria, milosti plná... Pro znění modlitby viz bod 4. Po vyslovení jména Ježíš vždy tajemství R3./B3./S3. (viz bod 9.).
49. [Sláva otci] Sláva otci i Synu i Duchu svatému... Viz bod 7.
50. [Fatimský dodatek] Pane Ježíši, odpusť nám... Viz bod 8.
51. [V desátku následuje rozjímání nad čtvrtým tajemstvím] Viz bod 9.
52. [Otčenáš] Otče náš, jenž jsi na nebesích... Pro znění modlitby viz bod 3.
53. - 62. [Zdrávas Maria] Zdrávas Maria, milosti plná... Pro znění modlitby viz bod 4. Po vyslovení jména Ježíš vždy tajemství R4./B4./S4. (viz bod 9.).
63. [Sláva otci] Sláva otci i Synu i Duchu svatému... Viz bod 7.
64. [Fatimský dodatek] Pane Ježíši, odpusť nám... Viz bod 8.
65. [V desátku následuje rozjímání nad pátým tajemstvím] Viz bod 9.
66. [Otčenáš] Otče náš, jenž jsi na nebesích... Pro znění modlitby viz bod 3.
67. - 76. [Zdrávas Maria] Zdrávas Maria, milosti plná... Pro znění modlitby viz bod 4. Po vyslovení jména Ježíš vždy tajemství R5./B5./S5. (viz bod 9.).
77. [Sláva otci] Sláva otci i Synu i Duchu svatému... Viz bod 7.
78. [Fatimský dodatek] Pane Ježíši, odpusť nám... Viz bod 8.
79. [Zdrávas Královno] Zdrávas Královno, Matko milosrdenství...
K: Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
L: abychom hodni byli zaslíbení Kristových.
80. [Závěrečná modlitba] K: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána.
L: Amen.
Někdy se dodává ještě modlitba ke sv. Archandělu Michaelu: Svatý archanděli...
Někdy se dodává ještě modlitba ke sv. Josefu: Oroduj za nás, svatý Josefe...
81. [Pokřižování] Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Amen.

***

Úplné znění modliteb k růženci

Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny. Trpěl pod Pontským Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých. Vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího. Odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou Církev obecnou, svatých obcování, hříchův odpuštění, těla vzkříšení a život věčný. Amen.

***

Modlitba Páně (Otčenáš)

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes a odpusť nám naše viny, jako(ž) i my odpouštíme našim viníkům a neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

***

Zdrávas Maria

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

***

Zdrávas Královno

Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. I protož, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přivětivá, ó přesladká Panno, Maria! Někdy následuje: Oroduj za nás svatá Boží rodičko, abychom hodni byli zaslíbení Kristových.

***

Autor: D.Grof, převzato z: Vendée v exilu